Các nguyên tắc cơ bản trong ngành luật kế toán

0
2938

Những nguyên tắc kế toán cơ bản được ban hành bởi luật kế toán đã giúp các doanh nghiệp lớn; Thật thuận tiện để ghi lại báo cáo tài chính kế toán trên cơ sở chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Đặc biệt giúp kiểm toán viên dễ dàng đưa ra lời khuyên đúng đắn và phù hợp cho báo cáo tài chính; đồng thời giúp người dùng hiểu và đánh giá chính xác thông tin của báo cáo tài chính.

Nguồn Bepro.vn

Nguyên tắc kế toán là gì?
Không giống như những gì nhiều người nghĩ, như một nguyên tắc, nó sẽ là bất biến và cố định. Nhưng những nguyên tắc kế toán này liên tục được cải thiện; thay đổi và cải thiện để đáp ứng sự phát triển chung của nền kinh tế. Nguyên tắc kế toán là tất cả các quy định được chuẩn hóa thành tiêu chuẩn; công ước là tổ chức; Doanh nghiệp thường áp dụng trong quá trình thực hiện công việc kế toán và lập báo cáo tài chính. Việc áp dụng các nguyên tắc kế toán giúp thông tin kế toán tài chính được cung cấp đạt đến một mức độ tin cậy nhất định. Có nhiều nguyên tắc kế toán khác nhau.

7 nguyên tắc kế toán 02
Ảnh Bepro.vn

Cơ sở dồn tích
Nội dung của các nguyên tắc dồn tích lũy chỉ định hoạt động kế toán; tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản; Nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; chi phí doanh thu … tất cả phải được ghi vào sổ kế toán tại thời điểm phát sinh; Không dựa trên thời gian thu tiền thực tế hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích, luôn thể hiện rõ tình hình tài chính trong quá khứ; hiện tại và tương lai của doanh nghiệp đó. Thông qua nguyên tắc này, chúng ta có thể hiểu rằng tất cả các hoạt động kinh tế của bất kỳ doanh nghiệp nào đều phải được ghi vào sổ kế toán tại thời điểm giao dịch thay vì cắn các khoản thu chi thực tế.


Nguyên tắc hoạt động liên tục (Quan tâm đi)
Nội dung của nguyên tắc này đòi hỏi các báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Nếu trên thực tế trường hợp khác với giả định, báo cáo phải được chuẩn bị trên cơ sở khác và đưa ra lời giải thích đầy đủ về cơ sở mới để lập báo cáo tài chính. Dựa trên nguyên tắc này, điều bắt buộc là kế toán viên không được đưa ra nhiều quy định và về nguyên tắc. Yêu cầu đối với các điều khoản này không được cao hơn giá trị tài sản và thu nhập không được thấp hơn giá trị của các khoản phải trả và chi phí. Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có đủ bằng chứng về lợi nhuận kinh tế. Các chi phí được ghi nhận khi chắc chắn rằng các chi phí có thể xảy ra.


Chi phí lịch sử
Tất cả tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc (giá do doanh nghiệp trả để có được tài sản đó). Giá gốc được tính dựa trên số tiền hoặc các khoản tương đương tiền đã trả; phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của các tài sản đó được xác định tại thời điểm tài sản được ghi nhận. Chi phí ban đầu của tài sản này được thay đổi mà không cần điều chỉnh kế toán; trừ khi có quy định khác trong luật kế toán hoặc chuẩn mực kế toán.


Kết hợp khái niệm
Nguyên tắc này nhắc nhở người dùng có sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Trong trường hợp ghi doanh thu, phải có một chi phí tương ứng. Các chi phí tương ứng với các khoản thu bao gồm các chi phí của kỳ trước hoặc các chi phí liên quan đến các khoản thu của kỳ đó. Việc ghi nhận chi phí hợp lý tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ sẽ giúp doanh nghiệp tính toán và tính toán chính xác thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp; Đây là cơ sở để tính thuế TNDN phải nộp cho nhà nước.

Tính nhất quán
Cần có sự thống nhất trong một kỳ kế toán giữa các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã chọn để áp dụng. Nếu có sự thay đổi trong chính sách và phương pháp kế toán, nó phải được thêm vào phần giải thích của báo cáo cần giải thích lý do và ảnh hưởng của nó.


Nguyên tắc thận trọng (khái niệm Frudence)
Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi phải luôn đưa ra phán xét; xem xét và cần được nhắc nhở cẩn thận để lập dự toán kế toán trong điều kiện không có sự chắc chắn. Cẩn thận không để quy định quá lớn; Không nên đánh giá cao giá trị của tài sản và thu nhập; Không thấp hơn giá trị của các khoản phải trả và chi phí. Chỉ khi có bằng chứng mạnh mẽ về khả năng thu được lợi ích kinh tế, doanh thu và thu nhập mới được công nhận. Tương tự như việc ghi nhận chi phí phải có bằng chứng về khả năng phát sinh.


Khái niệm vật chất
Tính trọng yếu thể hiện trong thông tin phụ thuộc vào mức độ và tính chất của thông tin hoặc lỗi trong các trường hợp cụ thể. Thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch thông tin báo cáo tài chính. Tính trọng yếu của thông tin cần được xem xét cả về số lượng và chất lượng.

Xem profle Bepro:

https://getsatisfaction.com/people/ketoanbepro